Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998 in 27/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS. št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št.: 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 23.4.2007 sprejel

PRAVILNIK

o uporabi Športne dvorane Vransko

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov Športne dvorane Vransko (v nadaljevanju: športna dvorana).

 1. člen

V športni dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji prostori:

 • vadbene površine,
 • tribune za gledalce,
 • garderobe,
 • sanitarije, umivalniki in tuši,
 • športno orodje in oprema v objektu.
 1. člen

Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:

 1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih   otrok (vrtca), šolska športna tekmovanja, tekmovanja na medobčinskih, področnih in državnih ravneh;
 2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 3. športno rekreacijo klubov, športnih društev, športne tekme teh klubov in društev;
 4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin;
 5. športno vadbo društev in klubov izven občine;
 6. prireditve občine Vransko;
 7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje z Zavodom za kulturo, turizem in šport Vransko in z njim sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa   oz. jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
 1. člen

Organizator športne oz. druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko ne odgovarja za poškodbe igralcev, nastopajočih in gledalcev pri uporabi športne dvorane, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.

Uporabniki športne dvorane morajo v času uporabe le te v športne namene uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNE DVORANE VRANSKO V UPORABO

5. člen

Pri oddaji Športne dvorane Vransko v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 1. OŠ Vransko-Tabor za izvedbo šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti ( izvedba tekmovanj šolske, medobčinske, področne in državne ravni pa po dogovoru z Zavodom za kulturo, turizem in šport Vransko)
 2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko;
 3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Vransko;
 4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo;
 5. društva in klubi izven občine;
 6. drugi uporabniki.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko občina kateremukoli porabniku:

 • odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
 • prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali prodaje dvorane v komercialne namene.

Rok za odpoved termina je 2 tedna.

 1. člen

Predloge uporabnikov za uporabo Športne dvorane Vransko zbere upravitelj dvorane, in sicer do konca meseca julija tekočega leta. Zbiranje predlogov mora upravitelj javno objaviti na krajevno običajen način.

Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravitelj dvorane, določi razpored uporabe športne dvorane komisija, ki jo imenuje župan. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 5. člena tega pravilnika.

Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.

 1. člen

V prejšnjem členu navedeno komisijo sestavljajo 3. člani in sicer:

 • en predstavnik Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko;
 • en predstavnik občinske uprave in
 • en predstavnik OŠ Vransko – Tabor.
 1. člen

V primeru da je interes uporabnikov večji, kot so kapacitete dvorane, oz. da terminov ni mogoče uskladiti, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko za naslednje šolsko leto objavi razpis in razdeli termine na podlagi razpisnih pogojev in meril ter v skladu z določbami 5. člena tega pravilnika.

 9. člen

Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti na predlog komisije potrdi župan pred začetkom uporabe športne dvorane.

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko z uporabniki sklene pogodbo o uporabi. Sestavni del pogodbe je hišni red športne dvorane. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.

 1. člen

V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava kot, da je uporabnik odstopil od pogodbe.

 1. člen

Pogodba z uporabniki Športne dvorane Vransko se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko in uporabnik.

Pogodbo o uporabi lahko Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko prekine enostransko v naslednjih primerih:

 1. če uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za katere so sklenili pogodbo;
 2. če kršijo določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov;
 3. če ne plačajo računov za uporabo športne dvorane. Za uporabnike, sofinancirane iz občinskega proračuna na programih športa, občina zadrži sredstva dolžnika.

Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.

 

III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE VRANSKO

 1. člen

Cenik za uporabo športne dvorane potrdi Občinski svet Občine Vransko na predlog župana najkasneje do konca meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto.

Cenik je sestavni del tega pravilnika.

 1. člen

Cenik uporabe pripravi Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko za čas uporabe ene ure. Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.

 1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
  • stroške ogrevanja in prezračevanja;
  • stroške električne energije;
  • stroške komunalnih storitev;
  • stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.);
  • stroške zavarovanja;
  • druge materialne stroške;
 2. Stroški upravljanja zajemajo:
  • stroške plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja in čistilk.
 3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
 1. člen

Uporabniki športne dvorane iz 7. točke 3. člena tega pravilnika morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve.

 1. člen

Prihodki od uporabe so prihodek proračuna, namenjeni pa so za pokrivanje stroškov upravljanja športne dvorane, tekočega in investicijskega vzdrževanja in izgradnje dvorane.

IV. DRUGA DOLOČILA

16. člen

Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red športne dvorane. Hišni red mora biti izobešen v prostorih Športne dvorane Vransko. V hišnem redu Športne dvorane Vransko se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov športne dvorane ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvorane.

 1. člen

V času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja uporabo dvorane Osnovna šola Vransko – Tabor s svojim strokovnim kadrom.

 1. člen

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko mora voditi posebno evidenco uporabe večnamenske športne dvorane, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:

 • naziv uporabnika,
 • odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
 • čas uporabe,
 • število in imena udeležencev,
 • ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oz. poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
 1. člen

Nadzor nad uporabo športne dvorane zagotavljajo pristojna strokovna služba Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, upravitelj športne dvorane, v času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa tudi Osnovna šola Vransko – Tabor.

 1. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije..

 

Štev. 671/2007                                                                   ŽUPAN
.                                                                                            Franc Sušnik

 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko (del 2)