I. Splošna določila

 1. Hišni red Športne dvorane na Vranskem se sprejme za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju Športne dvorane na Vranskem.
 2. Na območju športnega objekta so površine in objekti, ki jih lahko koristijo uporabniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o uporabi Zavodom za kulturo, turizem in šport Vransko. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati hišni red in se ga držati ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na področju športnega objekta.
 3. Vstop v dvorano je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi uradni predstavnik, deset minut pred pričetkom vadbe in po dogovorjenem urniku z upraviteljem dvorane.
 4. Za tekme je dvorana odprta 1 uro pred pričetkom ali po dogovoru z upraviteljem.
 5. Upravitelj dvorane izda ključ garderobe trenerju, uradnemu predstavniku ali namestniku (v nadaljevanju trener), v primeru nepoznane osebe pa le na osnovi osebnega dokumenta.
 6. Osebni dokument vrača upravitelj po pregledu garderobe in vadbenega prostora ter po vrnitvi garderobnega ključa.
 7. V primeru, da ključ ni vrnjen ali se izgubi, je uporabnik dolžan povrniti stroške izdelave ključa in do izdelave novega nima vstopa v garderobe oz. vadbene prostore.
 8. V času obveznega šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti imajo ključe delavci Osnovne šole Vransko – Tabor.
 9. Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inventar.
 10. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti upravitelja o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale pred prihodom skupine in med vadbo. Če je bila škoda ugotovljena po vadbi, stroške povzročene škode nosijo uporabniki sami.
 11. Vstop v vadbene prostore je dovoljen samo v športnih copatih, ki se uporabljajo le za dvorano in imajo očiščene podplate ter ne puščajo sledi.
 12. Vodja skupine je dolžan pregledovati copate vadečih in ne sme dovoliti vstopa v vadbene prostore, če dvomi o čistoči športne opreme.
 13. Vstop v garderobo je pod vodstvom vodje skupine in tehničnega sodelavca, ki skupaj ugotovita morebitne poškodbe ali nepravilnosti.
 14. Skupina mora zapustiti garderobo 20 minut po končani vadbi. V nasprotnem se jim zaračuna dodatna ura. Uradni predstavnik skupine mora pregledati garderobo in poskrbeti, da jo varovanci zapustijo čisto in nepoškodovano ter po urniku vadbe, dogovorjenim z upraviteljem.
 15. Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore dvorane ali vadbene enote, če to ni dogovorjeno z upraviteljem.
 16. Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s strani upravitelja.
 17. Vstop je prepovedan vsem opitim in zasvojenim osebam ter tistim, ki se ne držijo hišnega reda.
 18. V športno dvorano je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode).
 19. V športno dvorano je prepovedano prinašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali pirotehničnih sredstev ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.
 20. V vseh prostorih dvorane je prepovedano kajenje.
 21. Prepovedano je točiti in uživati alkoholne pijače in mamila.
 22. Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.
 23. Prepovedano je nadlegovati druge in se nasilno obnašati do njih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.
 24. Prepovedana je uporaba smole (rokomet).
 25. Prepovedan je vstop vsem živalim razen službenim psom.
 26. Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem upravitelja.
 27. Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih predmetov je dovoljeno le po predhodnem dogovoru z upraviteljem.
 28. Vrata na tribune so med treningi zaprta, razen po želji uporabnika.
 29. Na površinah okoli objekta je dovoljeno nameščanje kakršnekoli opreme ali predmetov le po predhodnem dogovoru z upraviteljem.
 30. Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vhode oz. izhode v objekt.
 31. Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času uporabe v tem prostoru. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru da tega ni storil, prostorov ne more več uporabljati, škodo pa bo poravnal na podlagi pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča.
 32. Organizator prireditve oziroma uporabnik dvorane je zadolžen, da poskrbi za redarje, požarno varnost, za disciplino navijačev in spremstva.
 33. Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih objektov ali na pripadajočih površinah.
 34. Uporaba prostora in naprav ali površine je na lastno odgovornost uporabnika.
 35. V času športnih ali drugih kulturnih prireditev v Večnamenski športni dvorani Vransko odpadejo vse druge dejavnosti, ki bi potekale v istem času in niso nadomestljive.

 II. Kontrola nad izvajanjem hišnega reda

Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:

 • upravitelj;
 • delavci, ki so zaposleni v dvorani;
 • redarska služba, ki se organizira za prireditve;
 • varnostna služba, ki ima podpisano pogodbo z upraviteljem;
 • v okviru športne dejavnosti Osnovne šole Vransko – Tabor pa profesorji, trenerji in drugi delavci Osnovne šole Vransko – Tabor.

III. Ukrepi v primeru kršitev

V primeru kršitve določil hišnega reda, s katerim je opredeljena PREPOVED, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler upravitelj le-teh ne prekliče:

 1. prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine;
 2. začasni odvzem predmetov;
 3. odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin;
 4. postopek za ugotavljanje odgovornosti;
 5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.

IV. Prireditve

 1. Vsaka prireditev na območju objekta mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem in Zavodom za kulturo turizem in šport Vransko. Za prireditev je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
 2. Organizator prireditve mora v pisni obliki pri podpisu pogodbe navesti odgovorno osebo, redarje in odgovorno osebo za celotno prireditev.
 3. Gledalcev v objektu oziroma v dvorani sme biti toliko, kot je to opredeljeno z uporabnim dovoljenjem. To je število sedežev na tribunah in stojišč v času prireditve in število vadečih v vadbenih prostorih, ki jih predvideva izvedbeni načrt.
 4. Na vseh prireditvah je organizator dolžan poskrbeti za javni red in mir, varnost gledalcev in premoženja.
 5. Organizator prireditve je dolžan zagotoviti prvo pomoč.
 6. Za vzdrževanje reda in miru na prireditvi so zadolženi delavci dvorane, redarska služba, gasilske straže ter posamezniki, ki jih določi organizator prireditve.
 7. V primeru nastanka izrednega dogodka mora odgovorni delavec dvorane z vodjem zavarovanja organov UNZ policije ter odgovornimi organizatorji prireditve izpeljati ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja.
 8. Organizator prireditve je dolžan zagotoviti red v slačilnicah-garderobah in prostorih, ki jih uporabljajo nastopajoči (tudi sodniki) in zagotoviti red na prireditvenem prostoru ali odru.
 9. Organizator je odgovoren za varno uporabo vseh naprav, ki jih uporabljajo med prireditvijo (za vse električne naprave mora imeti zagotovljenega strokovnjaka, ki mora biti prisoten na prireditvi).
 10. Predmeti in inštalacije ne smejo zakrivati opozorilnih svetil, izhodov, vhodov in hodnikov.
 11. Kabli z električno napetostjo morajo biti po predpisih zavarovani, prehod preko njih pa mora biti brez nevarnosti spotikanja.
 12. Po končani prireditvi je potrebno:
  • zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih in gledalcev,
  • pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med prireditvijo,
  • namestiti predmete in opremo v stanje, ki je bilo pred prireditvijo.

V. Končno določilo

 1. Hišni red se objavi na krajevno običajen način, uporabljati pa se začne z dnem, ko ga potrdi župan Občine Vransko.
 2. Spremembe in dopolnitve dogovora o hišnem redu se sprejemajo na enak način, kot to velja za njegovo potrditev.

 

Štev. 671/2007                                                                               ŽUPAN
Vransko, 23.4.2007                                                                       Franc Sušnik