Predstavitev

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, skrajšano ime ZKTŠ Vransko, deluje od leta 2002. Ustanovitelj Zavoda je Občina Vransko, ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet Občine Vransko.

Zavod opravlja javno službo na področjih kulture, turizma in športa. Njegovo poslanstvo je organiziranje, spodbujanje in razvoj vseh treh dejavnosti. V sodelovanju z matičnima muzejema, Pokrajinskim muzejem Celje in Muzejem novejše zgodovine Celje, pa tudi upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena ter objekti, ki jih je nanj prenesla ustanoviteljica.

Zavod ima v upravljanju Športno dvorano Vransko, Kulturni dom Vransko, Schwentnerjevo hišo, gasilsko zbirko in etnološko zbirko.

Za opravljanje svoje dejavnosti pridobiva finančna sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, s prodajo blaga in storitev na trgu, z vstopninami, donacijami, darili. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki Zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.

Cilji delovanja Zavoda so prizadevanje za čim bolj raznoliko in kvalitetno kulturno, športno in turistično dogajanje v občini, sodelovanje pri načrtovanju infrastrukture oziroma zagotavljanje pogojev za delovanje na kulturnem, športnem in turističnem področju.

Organa upravljanja Zavoda sta svet zavoda in direktor.

SVET ZAVODA je najvišji organ odločanja in opravlja naloge sveta in strokovnega sveta. Člani sveta zavoda v mandatnem obdobju 2022–2027 so:

  • 3 predstavniki ustanovitelja: Katja Brezovnik – predsednica, Jasna Ferme, Frančka Lesjak Čvan;
  • 3 predstavniki zainteresirane javnosti: Lucijan Ocvirk (KD Vrani Vransko), Tilen Šmigoc (NK Vransko), Damir Žerič (Pokrajinski muzej Celje);
  • 1 predstavnik delavcev: Suzana Blatnik.

Naloge Sveta zavoda so naštete v 18. členu odloka. Mandat članov Sveta zavoda traja 5 let.

DIREKTOR organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Njegove natančnejše naloge so naštete v 10. členu Odloka o ustanovitvi in v Zakonu o zavodih.

Logotip

ZKTŠ Vransko logo

Logotip zavoda predstavlja tri osnovne dejavnosti: kulturo, turizem in šport. Oblikovala ga je Tina Lesjak, prof. likovne umetnosti, ki ga je opisala:

»Logotip ZKŠT Vransko je sestavljen iz dveh listov na spodnjem delu, ki ponazarjata zeleno občino. Rumeni del, ki obkroža lista, simbolično nakazuje kljun vrane, ki je osnovni motiv v grbu Občine Vransko. Tri pike na vrhu logotipa povezujejo tri različne dejavnosti, ki jih zavod nosi pod svojim okriljem: KULTURO, TURIZEM in ŠPORT.«